6. บริหารผู้ใช้ระบบ


เราสามารถมีผู้ใช้ระบบได้มากกว่าหนึ่งคน โดยเราสามารถ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ผู้ใช้งานได้จากเมนู ผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้ระบบ

โดยตารางด้านล่างนี้เป็นสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละประเภท ว่าผู้ใช้งานระดับไหน สามารถทำอะไรกับระบบได้บ้าง

ผู้ใช้ สาขา ห้อง/ประเภทห้อง การจอง/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ผู้ใช้คนอื่น
ผู้จัดการบริษัท
ที่เป็นผู้ดูแลระบบ
 • ดู
 • เพิ่ม
 • ลบ
 • แก้ไข
 • ดู
 • เพิ่ม
 • ลบ
 • แก้ไข
 • ดู
 • เพิ่ม
 • ลบ
 • แก้ไข
 • ดู
 • เพิ่ม
 • ลบ
 • แก้ไข
ผู้จัดการสาขา
ที่เป็นผู้ดูแลระบบ
 • ดู
 • เพิ่ม
 • ลบ
 • แก้ไข
 • ดู
 • เพิ่ม
 • ลบ
 • แก้ไข
 • ดู
 • เพิ่ม
 • ลบ
 • แก้ไข
 • ดู
 • เพิ่ม
 • ลบ
 • แก้ไข
ผู้จัดการบริษัท
ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ
 • ดู
 • ดู
 • แก้ไข (เฉพาะรายละเอียด)
 • ดู
 • เพิ่ม
 • ลบ
 • แก้ไข
🚫
ผู้จัดการสาขา
ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ
 • ดู
 • ดู
 • แก้ไข (เฉพาะรายละเอียดของสาขาที่ดูแล)
 • ดู
 • เพิ่ม (เฉพาะสาขาที่ดูแล)
 • ลบ (เฉพาะสาขาที่ดูแล)
 • แก้ไข (เฉพาะสาขาที่ดูแล)
🚫