SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์) ร่วมมือกับ apartmentery สร้างฟีเจอร์พิเศษ QR Payment ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ต่อยอดมาจาก PromptPay QR code

QR Payment จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ไม่ต้อง เช็คยอด และ ออกใบเสร็จ ด้วยตัวเอง เพราะมีระบบอัตโนมัติช่วยทำให้ จึงช่วยลดเวลาทำงานได้


1. QR Payment ช่วยอะไรเราบ้าง


QR Payment เป็นฟีเจอร์ที่ช่วย เช็คยอดเงินเข้าโดยอัตโนมัติ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งการโอนเงินให้เจ้าของ
โดยนี่เป็นตารางเปรียบเทียบการใช้งานเมื่อเจ้าของธุรกิจเปิดใช้ฟีเจอร์ QR Payment เมื่อเทียบกับการไม่เปิดใช้

เปิดใช้ฟีเจอร์ QR Payment ไม่เปิดใช้ฟีเจอร์ QR Payment
ลูกค้าชำระเงินโดยการสแกน QR Payment บนใบแจ้งหนี้ ลูกค้าชำระเงินโดยการสแกน PromptPay QR code บนใบแจ้งหนี้
ลูกค้าไม่ต้องแจ้งโอนเงิน ลูกค้าต้องแจ้งการโอนเงิน เช่น ส่งสลิปไปทาง LINE ให้เจ้าของ
เจ้าของไม่ต้องเช็คยอดเงินเข้าในบัญชี เจ้าของต้องเช็คยอดเงินเข้าในบัญชี
ระบบช่วยสร้างใบเสร็จให้โดยอัตโนมัติ เจ้าของไม่ต้องสร้างเอง เจ้าของต้องสร้างใบเสร็จ แล้วส่งให้ลูกค้าหลังเช็คยอดแล้ว

2. ภาพการทำงานของ QR PaymentQR Payment by SCB

3. จะเปิดใช้งาน QR Payment ได้อย่างไร


การเปิดใช้งานฟีเจอร์ QR Payment เพื่อให้ระบบสามารถเช็คยอด และ ออกใบเสร็จอัตโนมัติได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. แจ้งประสงค์ใช้บริการ SCB QR Payment กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มนี้
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จะติดต่อกลับไป (ภายใน 3 วันทำการ) เพื่อแจ้งขั้นตอนการสมัคร SCB QR Payment
3. สมัครใช้งานกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามขั้นตอนที่ได้รับ จนได้รับ Biller ID จากธนาคาร
4. นำ Biller ID ที่ได้มา ไปเปิดใช้งานฟีเจอร์ QR Payment ใน ในหน้า เช็คยอด / ออกใบเสร็จ อัตโนมัติ